FOR ALLE – Mangfold og inkludering med kultur som verktøy.

Hindre utenforskap blant barn, unge og voksne fra alle samfunnslag i regionen vår med kultur som verktøy.

Gjennom satte mål og delmål skal vi se målbare forskjeller i vår region, oppleve tydelige forbedringer i integrering av minoriteter i større sammenhenger utenfor de mange små grupperingene som lett oppstår. Vi skal også bygge tett samarbeid mellom allerede eksisterende tiltak, og sette i gang nye tiltak med fokus på samfunnsbygging, inkludering og mangfoldsutnyttelse. Alt dette med – ja du gjettet rett – kultur som verktøy!

Lisa Hognestad er ansatt som mangfolds koordinator, og er med det prosjektleder. Hun når du på epost her.

Hva betyr dette?

Sammen skaper vi verdier ved å løfte, skape og utvikle et godt samfunn i Jær-regionen

•Mangfold- og inkluderingsarbeid skaper et åpent og aksepterende miljø.

•Å engasjere barn og unge i kulturelle fritidsaktiviteter, vil skape ringvirkninger som engasjerer foreldre og voksne til å finne møteplasser og miljø, gjennom kulturtilbud.

•Skaper følelse av tilhørighet og utvidet sosialt nettverk.

•Vil hjelpe til å etablere meningsfulle relasjoner, og bygge varige broer.

•Kulturell utveksling og berikelse som igjen øker forståelse, respekt og toleranse.

•Brobygging mellom ulike samfunnslag.

•Åpner dører for muligheter for individuelle liv.

•Fremmer en mer rettferdig og inkluderende samfunnsdynamikk.

•Utløser frivillighet og kompetanseutnyttelse.

•Økt aktivitetsskaping og prosjektet vil legge til rette for kulturaktiviteter som bidrar til utvikling, opplevelser og deltagelse.

•Bivirkning: genererer aktiviteter utover prosjektet gjennom økt deltagelse i samfunnet.

•Vi får en stødig sentral for miljø, kultur og fritid.

•Kulturbanken synliggjøres som ressurssenter og naturlig knutepunkt for prosjektets hovedoppgave.

•Kulturkontoen får fokus og formidles videre til rette brukere.

•Være bevisste på kulturelle forskjeller og utfordringer, og bevisst finne felles grunn som knytter oss sammen.

”Er rammene gode, vil vi se et sterkere Jæren, og med oss som en del av rammen vil kultur-jæren få en tydeligere kulturprofil, som ikke bare vil gagne alle som bor, lever og arbeider i regionen, men også inviterer til at alle i, og utenfor regionen vår, finner et åpent og inkluderende miljø med kultur som fellesnevner”

Iren Førland, Daglig leder Kulturbanken

TAKK til Sparebankstiftelsen SR-bank som muliggjør prosjektet.